Kiểm toán quyết toán XDCB

Theo Các quy định, các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước khi trình cơ quan tài chính kiểm tra quyết toán, đều phải được kiểm toán bởi một đơn vị Kiểm toán độc lập. Ngoài ra, những công trình xây dựng sử dụng vốn của Doanh nghiệp cũng được cơ quan tài chính khuyến khích kiểm toán. Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ đã cũng cấp dịch vụ này tại các tỉnh Tp. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai… Việt Mỹ hiểu rằng mức độ phức tạp của dịch vụ này, do đó chúng tôi luôn luôn tuân thủ chuẩn mực, các quy định pháp lý và sự thận trọng đúng mức.

1 Phạm vi Cung cấp Dịch vụ

Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
Kiểm toán quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2 Cơ sở để thực hiện và Mục đích của dịch vụ

Cơ sở để thực hiện: Các dịch vụ trên được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng, Quản lý chi phí xây dựng, Luật xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan đối với các loại dự án/công trình (Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và PTNT,….) và Nguồn vốn đầu tư (NSNN, Vốn NN ngoài NS, Vốn ODA, Vốn doanh nghiệp, Vốn khác,….).
Mục đích của Dịch vụ: Nhằm giúp Chủ đầu tư, Cơ quan quản lý nhà nước, Cơ quan doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án theo quy định hiện hành. Đồng thời cung cấp cho các bên liên quan những thông tin, số liệu, các chi phí bất hợp lý và ý kiến đáng tin cậy trong việc xem xét, phê duyệt dự toán công trình, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Kiểm soát và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu; lựa chọn đối tác đầu tư, góp vốn; cũng như cho các mục đích khác như thế chấp, vay vốn, chuyển nhượng, cổ phần hóa doanh nghiệp…….theo các quy định của pháp luật.

3 Các Bước thực hiện Kiểm toán

Lập kế hoạch Kiểm toán: Chúng tôi sẽ tiến hành lập Kế hoạch Kiểm toán ngay sau khi được bổ nhiệm làm kiểm toán của Dự án. Chúng tôi thực hiện các bước công việc như sau:

 • Tiếp cận và phỏng vấn chủ đầu tư và các bên có liên quan khác.
 • Xác định mục tiêu, phạm vi, phương thức tiến hành.
 • Thu thập thông tin chung về công trình.
 • Soát xét sơ bộ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 • Lập kế hoạch kiểm toán chung.
 • Phân công nhiệm vụ trong nhóm kiểm toán.
 • Xây dựng chương trình kiểm toán.
 • Thu thập tất cả các hồ sơ tài liệu cần thiết cho cuộc kiểm toán.
 • Thu thập thông tin thực tế tại văn phòng của Chủ đầu tư.

3.1 Thực hiện kiểm toán

 • Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án.
 • Kiểm tra tổng mức đầu tư dự án theo nguồn vốn và cơ cấu vốn của dự án.
 • Kiểm tra giá trị quyết toán phần xây lắp.
 • Kiểm tra giá trị quyết toán phần thiết bị.
 • Kiểm tra chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.
 • Kiểm tra chi phí rà phá bom mìn, vật nổ.
 • Kiểm tra giá trị quyết toán chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác.
 • Kiểm tra các chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản.
 • Kiểm tra giá trị tài sản cố định và lưu động bàn giao.
 • Kiểm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng.
 • Kiểm tra báo cáo quyết toán và hồ sơ quyết toán các hạng mục dự án.
 • Xem xét việc thực hiện kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra.
 • Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư.

3.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán

Toàn bộ công việc kiểm toán được kiểm soát bởi chủ nghiệm kiểm toán (Trưởng đoàn kiểm toán), Phòng kiểm soát chất lượng kiểm toán và thành viên Ban giám đốc kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán.
Mục đích của việc kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ đảm bảo về chất lượng, tư vấn tối đa đem lại lợi ích cho khách hàng.

3.3 Lập báo cáo Kiểm toán

 • Tổng hợp tất cả các kết quả kiểm toán.
 • Lập dự thảo báo cáo kiểm toán.
 • Gửi dự thảo báo cáo kiểm toán cho chủ đầu tư
 • Trao đổi với chủ đầu tư và các bên liên quan về số liệu kiểm toán;
 • Hoàn thiện báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *