Báo cáo tài chính

Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới đã đạt được nhiều thành tựu phát triển vượt bậc, doanh nghiệp ngày một lớn mạnh. Mỗi năm có hàng trăm ngàn doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có doanh nghiệp tư nhân trong nước, Công ty cổ phần, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) các chi nhánh tập đoàn nước ngoài, văn phòng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam…

Đồng hành với việc đa dạng hóa của nền kinh tế trên mọi lĩnh vực hội nhập quốc tế và giao thương quốc tế, thì nhu cầu kiểm toán độc lập ngày một cần thiết và cấp bách với từng doanh nghiệp hoạt động.

Hiện tại chính phủ Việt Nam mới quy định hơn 20 lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán thường xuyên (Ví dụ: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp liên doanh có yếu tố nước ngoài, công ty cổ phần có niêm yết, công ty tổ chức tín dụng, công ty kinh doanh bảo hiểm, công ty thẩm định giá, công ty kiểm toán, công ty cho thuê tài chính….). Nhưng theo định hướng của kinh tế thế giới thì lĩnh vực kiểm toán là bắt buộc với mọi doanh nghiệp hoạt động.

Kiểm toán báo cáo tài chính chiếm vai trò cần thiết và quan trọng với hầu hết mọi doanh nghiệp cũng như những đối tượng sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Với nền kinh tế phát triển thông tin tài chính chính xác và độ tin cây cao ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu tư, định hướng phát triển cho nhà đầu tư và người sử dụng báo cáo tài chính.

Mặt khác Chủ đầu tư giờ đây kỳ vọng độ chính xác, trung thực, cái nhìn khách quan, cũng như bằng chứng rõ ràng trong hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như mức tin cậy cao và kết quả kinh doanh của đơn vị mình.

Khái niệm và mục đích kiểm toán

1/Khái niệm kiểm toán

Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập, có thẩm quyền và đạo đức nghề nghiệp tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng có liên quan đến các thông tin của đơn vị được kiểm toán, nhằm mục đích xác nhận và báo cáo mức độ phù hợp của các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập sẵn.

2/ Mục đích kiểm toán

Kiểm toán hoạt động: Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán.

Kiểm toán báo cáo tài chính: Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Khảo sát thực tế, thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Cử nhóm kiểm toán báo cáo tài chính xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch.
 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính… của doanh nghiệp.
 • Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán.
 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, hàng tồn kho, tài sản cố định, phải trả người bán, vay nợ ngắn và dài hạn, góp vốn; doanh thu, chi phí…
 • Gởi thư xác nhận các khoản công nợ của doanh nghiệp.
 • Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp.
 • Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết.
 • Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và dự thảo báo cáo kiểm toán.
 • Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính.
 • Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Việt Mỹ – VATC cung cấp các Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để nộp báo cáo cho cơ quan chức năng theo quy định.
 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để nộp báo cáo cho công ty mẹ,
 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính để xác định các rủi ro về thuế và tài chính.
 • Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích vay ngân hàng.
 • Dịch vụ Kiểm toán nội bộ, báo cáo cho Hội đồng cổ đông.
 • Dịch vụ Kiểm toán về quản lý chi phí giá thành.
 • Dịch vụ chi phí quản lý và chi phí bán hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *