New guidance on personal income tax (TT111-2013 dated August 15, 2013)

Text Type: Circular
Number/Symbol: TT 111-2013/BTC
Excerpt: New guidance on personal income tax (TT111-2013 dated August 15, 2013)
Issue date: August 15, 2013
Effective date: September 1, 2013
Expiration date:
Area of application: Tax
Promulgating agency: National Assembly
Signed by: Ministry of Finance
Attachments: View Text

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *