Circular amending and supplementing CIT

Text Type: Circular
Number/Symbol: TT123-2012/TT-BTC
Excerpt: Circular amending and supplementing CIT
Issue date: 7/24/2012
Effective date: 8/15/2012
Expiration date:
Areas of application: Accounting, auditing
Promulgating agency: National Assembly
Signed by:
Attachments:: View text

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *