Trích lập một khoản dự phòng cho hàng trả lại?

Công ty A ký hợp đồng bán hàng độc quyền với công ty B từ năm 2009. Trong hợp đồng có quy định rõ hàng năm công ty B có quyền hoàn trả lại 2% Doanh số và không quá10.000 USD.Trong năm 2012,cônng ty A vẫn đồng y cho công ty B xuất trả lại 15.000 USD của các lô hàng mua về từ năm 2009 đến năm 2011. Công ty A ghi nhận giảm doanh thu, giá vốn của năm 2012 có đúng hay không? Nếu hàng năm, công ty A trích lập một khoản dự phòng cho hàng trả lại, ghi nhận vào chi phí bán hàng trong kỳ có đúng hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *